Obchodní podmínky
Obchodní podmínky užívání a poskytování služby Vimkdeje.cz
Tisk Email

1. Popis služby
1.1. Služba - automatizovaný systém provozovany na doméně vimkdeje.cz umožňující grafické zpracování lokalizačních dat ze Zařízení která se nacházejí na území České republiky.
1.2. Služba umožňuje v pravidelných intervalech sledování mobilních telefonů a zařízení sítě TMCZ Uživatelům, kteří mají aktivovanou službu Kde je.

2. Popis služby a výklad pojmů
2.1. Provozovatel - Společnost Mobil Systems, a.s., IČ 27757479 se sídlem Frýdek-Místek, Na Vyhlídce 2582, PSČ 738 01, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript je provozovatelem systému
2.2. Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která s Provozovatelem elektronicky uzavřela Smlouvu o užívání Služby včetně registrace dle čl. 3 Obchodních podmínek
2.3. Smlouva - smlouva o užívání Služby uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Uživatelem
2.4. PR SMS (Premium SMS) - je mobilní krátká textová zpráva o maximální délce 160 znaků, zpoplatněná zvýšenou sazbou (cenou pro Uživatele), která je vyjádřena posledními dvěma číslovkami, přičemž jde o sazbu (cenu) včetně DPH. Uživatel musí mít tuto službu povolenu u svého mobilního operátora.
2.5. MT SMS - je mobilní krátká textová zpráva o maximální délce 160 znaků, zpoplatněná zvýšenou sazbou po přijetí. Uživatel musí mít tuto službu povolenu u svého mobilního operátora.
2.6. SMS - je mobilní krátká textová zpráva zpoplatněná dle ceníku mobilního operátora.
2.7. Zařízení - mobilní telefon s aktivní SIM kartou TMCZ na které je dostatek kreditu pro uskutečnění mobilní komunikace a u kterého nejsou omezeny služby TMCZ které by zabránily provozu Služby
2.8. LPIN - lokalizační PIN, který si musí držitel lokalizovaného čísla osobně vyžádat od TMCZ.
2.9. TMCZ - mobilní poskytovatel služeb T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, Česká republika

3. Registrace uživatele a uzavření smlouvy
3.1. Registrací uživatele je vyslovení jeho souhlasu s těmito obchodními podmínkami, čímž dochází bez dalšího k uzavření Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem. Na základě takto uzavřené smlouvy má uživatel právo na poskytování a užívání Služby.
3.2. Registrací získá uživatel přistupové jméno a heslo, které obdrží pomocí SMS zprávy po registraci.
3.3. Registraci je možno provést zasláním SMS zprávy dle výzvy k registraci, která mimo jiné obsahuje číslo lokalizované SIM karty a LPIN
3.4. Odpovědí Poskytovatele na tuto registrační SMS je výzva k potvrzení registrace a souhlas se zasíláním MT SMS zpráv v uvedeném množství.
3.5. Potvrzením registrace dle bodu 3.4. je registrační proces dokončen a mezi Uživatelem a Provozovatelem je uzavřena Smlouva.
3 .6. Služba je plně funkční po přijetí minimálně dvou MT SMS zpráv v ceně která je uvedena při registraci.
3.7. Zrušení registrace je možné zasláním SMS zprávy te tvaru MSLOK STOP.
3.8. Provozovatel má právo bez uvedení důvodu odmítnout registraci uživatele a uzavření smlouvy.
3.9. Registraci je nutné provést pro každé lokalizované číslo.
3.10. Uživatel je upozorněn, že dodání digitálního obsahu není na hmotném nosiči a souhlasí s tímto. Poskytovatel Objednateli sděluje, že v případě dodání dodání digitálního obsahu jenž je zpřístupněn zaslaným potvrzovacím kódem, nemá Objednatel právo na odstoupení od smlouvy.


4. Podmínky užívání Služby
4.1. Předpokladem pro internetové uživání systému je počítač připojený k internetu a internetový prohližeč.
4.2. Služba získává lokalizační data Zařízení od TMCZ v pravidelných 5-ti minutových intervalech.
4.3. Uživatel bere na vědomí, že použitá technologie lokalizace Zařízení neumožňuje naprosto přesné lokalizování zařízení.
4.4. Služba je dostupná pouze na území České republiky.

5. Platební podmínky
5.1. Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby je zpoplatněno. Není-li dále v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, je Uživatel povinen hradit poplatek:
5.1.1 za registraci Uživatele dle bodů čl. 3 Obchodních podmínek a to pro každé lokalizované číslo;
5.1.2. za měsíční užívání Služby pro každé lokalizované číslo a to formou kdy jsou Uživateli zasílány během jednoho měsíce celkem 3 MT SMS zprávy v ceně registrační MT SMS za jednu zprávu.;
5.1.3 v případě registrace po 15. dni v měsíci jsou uživateli Zaslány celkem 2 výše uvedené MT SMS zprávy;
5.1.4. za kažkou jednotlivou informace o opuštění Zařízení z Uživatelem nastavené hlídané zóny, pokud si Uživatel tuto službu objednal v ceně uvedené v při objednání služby;
5.1.5. formou PR SMS za žádost o zaslání zapomenutého přihlašovacího jména;
5.2. Cena za PR SMS a MT SMS je uvedena vždy v zápatí internetové stránky s výzvou k zaslání PR SMS popř. MT SMS.
5.3. Službu PR SMS a MT SMS technicky zajišťuje Mobil Systems, a.s. Infolinka: 597 431 501. E-mailová podpora: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
5.4. Ceny jsou platné do vydání nových Obchodních podmínek. Společnost má právo měnit a upravovat poplatky za užívání Systému.
5.5. Uživatel je o odeslaných SMS zprávách informován svým poskytovatelem telekomunikačních služeb.
5.6. V případě nedoručení MT SMS zpráv na Zařízení dle bodu 5.1.2. do 24 hodin po odeslání se má za to, že je Služba neuhrazena a služba lokalizace daného čísla zastavena. Pro znovuaktivování je nutno postupovat stejně jako při registraci dle bodů v čl. 3.

6. Ochrana osobních a lokalizačních údajů
6.1. Podmínky a vztahy ochrany osobních údajů se řídí právním řádem České republiky především příslušnými ustanoveními právních předpisů: zákon na ochranu osobních údajů, občanský zákoník, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
6.2. Provozovatel zpracovává a užívá kontaktních údajů Uživatelů výlučně za účelem komunikace s nimi a dále za účelem provozování Služby. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to umožňují tyto Obchodní podmínky nebo kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Provozovatele.
6.3. Provozovatel neshromažďuje žádné citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
6.4. Uživatel souhlasí s uchováváním lokalizačních údajů, které Zařízení v rámci využívání Služby pořídilo po dobu 3 měsíců (tj. 90 dnů).
6.5. Uživatel souhlasí s tím, že Zařízení v aktivním stavu zaznamenává polohu Zařízení do Služby Provozovatele.
6.6. Provozovatel je oprávněn uchovávat údaje o poloze lokalizovaného Zařízení nejdéle po dobu 3 měsíců (tj. 90 dnů).
6.7. Provozovatel je registrován jako správce dat u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod evidenčním číslem: 26565.

7. Souhlas s lokalizací SIM karty
7.1. Uživatel tímto uděluje TMCZ, a to prostřednictvím Poskytovatele tento souhlas:
7.1.1. Uživatel a Poskytovatel jsou na základě smlouvy "Smlouva o spolupráci při využití služby "Kde je"" smluvními partnery.
7.1.2. Uživatel užívá služby elektronických komunikací poskytované TMCZ na SIM kartě s telefonním číslem které uvedl při registraci (dále jen „SIM karta“).
7.1.3. TMCZ poskytuje Provozovateli službu Kde je, která za splnění dalších podmínek může Provozovateli umožnit získávání údajů o aktuální geografické poloze SIM karty Uživatele prostřednictvím sítě T-Mobile přes internetové rozhraní do Systému Provozovatele (dále též jen jako „lokalizace“).
7.1.4. Poloha SIM karty se určuje na základě průniku odezvy jednotlivých vysílačů mobilní sítě (BTS), přičemž míra přesnosti získané lokalizace je dána hustotou BTS stanic v lokalitě, v níž se lokalizovaná SIM nachází. Pokud je služba Kde je využívána u SIM karty v roamingu, je lokalizace omezena pouze na informaci o tom, ve kterém státě se SIM karta nachází a v jaké mobilní síti je aktuálně registrována.
7.1.5. TMCZ smí službu Kde je poskytnout a Provozovatel smí službu Kde je využít pouze v případě, že Uživatel vyslovil s lokalizací své SIM karty souhlas, který ani následně neodvolal.
7.1.6. uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby TMCZ, a to pouze za předpokladu splnění všech podmínek služby Kde je Provozovatelem, zaslala (i opakovaně) údaj o poloze SIM karty Uživatele do mobilního telefonu či jiného kompatibilního zařízení Partnera.
7.1.7. TMCZ potvrzuje, že údaje o geografické poloze SIM karty Provozovatele budou zaslány pouze do mobilního telefonu či jiného kompatibilního zařízení Partnera, a to pouze v rozsahu, který je vyjádřen v odst. 7.1.3. tohoto souhlasu.
7.1.8. Tento souhlas je udělen na období, které o 3 kalendářní měsíce přesahuje trvání smluvního vztahu uzavřeného mezi Uživatelem a Provozovatelem pro službu Kde je a nebo trvání účastnické smlouvy k SIM kartě Uživatele, podle toho, který smluvní vztah skončí dříve.
7.1.9. Tento souhlas může být Uživatelem kdykoli odvolán, buď ve formě písemného sdělení zaslaného na adresu Provozovatele, nebo prostřednictvím internetových stránek Provozovatele.

8. Odpovědnost
8.1. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé nezpracováním SMS zpráv, jiné elektronické zprávy nebo lokalizačních údajů.
8.2. Uživatel je si vědom toho, že zneužití lokalizačních údajů SIM karty ke které nemá svolení vlastníka může představovat naplnění skutkové podstaty trestného činu.
8.3. Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje, zejména svůj přístupový registrační kód a heslo. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití osobních údajů či informací z SMS jinou osobou v případech, které nezavinila či z důvodů vylučujících odpovědnost (např. odposlech sítě, hacking, viry apod.).
8.4. Uživatel se zavazuje, že nebude zneužívat Služby k porušování Smlouvy, těchto Obchodních podmínek a právních předpisů, ani k činnosti, která je v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy či k jiným nezákonným aktivitám a neumožní to ani jiným osobám.

9. Partnerský program
9.1. Návštěvník stránek Služby který provede registraci na stránce označené Partnerský program obratem ziská elektronickou poštou přístupové údaje do partnerské sekce a vůči Provozovateli bude nadále vystupovat jako Partner.
9.2. V partnerské sekci má Partner přístup k pokynům a informacím které je povinnen dodržovat.
9.3. Odměna za prokazatelně nové získané Uživatele Služby Partnerem mu náleží odměna ve výši 10% z ceny služby (bez DPH) za každý měsíc kdy Uživatel uhradil plnou registraci dle čl. 5.1.2. Přehled odměn je dostupný v partnerské sekci.
9.4. Odměna bude uhrazena na základě vyúčtování Partnera ve formě řádného daňového dokladu (dále jen ”faktura”), který bude vystaven po vzniku nároku na provizi a odeslán poštou zájemci, pokud nebude dohodnuto jinak. Splatnost faktury je dohodnuta na 14 dnů.
9.5. Práva a povinnosti Partnera neupravené v bodech tohoto článku jsou shodná s právy a povinnostmi Uživatele těchto Obchodních podmínek.

10. Další ustanovení
10.1. Provozovatel je povinen zajistit průběžnou údržbu serveru a dalšího hardware či software nutného pro řádný provoz Služby. V této souvislosti je Provozovatel oprávněn dočasně vyřadit server (a tedy i celou Službu) z provozu, popř. jeho provoz podstatným způsobem omezit (odstávka).
10.2. Odstávky bude Provozovatel provádět zejména v nočních hodinách (od 22:00 do 06:00) popř. ve dnech pracovního klidu. Provozovatel není povinen oznamovat Uživatelům odstávky předem.
10.3. Provozovatel je oprávněn ukončit bezodkladně Uživateli registraci a znepřístupnit či smazat ze Služby jeho lokalizační údaje, popř. odstoupit od Smlouvy, a to:
10.3.1. z důvodů porušení kterékoliv povinnosti uvedené shora v článcích 8.2. až 8.4. Obchodních podmínek, nebo;
10.3.2. z jiných důvodů hodných zřetele, které by představovaly ohrožení dobrého jména Poskytovatele nebo ohrožovaly jeho práva či práva ostatních Uživatelů nebo třetích osob.
10.4. Náhrada škody způsobené Provozovateli, ani jiné nároky vyplývajících z právních předpisů nejsou ukončením registrace popř. odstoupením od Smlouvy dotčeny. Odstoupení je účinné doručením oznámení Uživateli na registrovaný mobilní telefon či e-mailovou adresu, kterou Uživatel zadal při registraci. Ukončí-li Provozovatel registraci, popř. znepřístupní-li či smaže-li Uživateli jeho lokalizační údaje, aniž by odstoupil od Smlouvy, oznámí mu tuto skutečnost stejným způsobem jako odstoupení.
10.5. Uplatní-li Provozovatel odůvodněně nároky dle bodů čl. 9.3. Obchodních podmínek, nemá Uživatel nárok na vrácení případných poplatků ani jiných peněžitých plnění, které uhradil či poskytnul v souvislosti s registrací do Služby a jejím užíváním, ani jejich poměrnou část.
10.6. Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy uplynutím výpovědní lhůty (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).
10.7. Provozovatel je oprávněna převést práva a povinnosti ze Smlouvy na svého právního nástupce.
10.8. S ohledem na specifikum Služby je může uživatel Reklamaci Služby uplatnit osobně v sídle Provozovatele po předchozí e-mailové domluvě. Pro uplatnění reklamace je požadováno funkční zařízení v prokazatelně stejné konfiguraci a se stejnou aktivovanou SIM se stejnou služba TMCZ jako v době vzniku události vedoucí k reklamaci.

11. Závěrečná ústanovení
11.1. Uživatel bere na vědomí, že registrací projevuje výslovný souhlas s dodržováním těchto Obchodních podmínek, se kterými se řádně seznámil na webové stránce společnosti www.vimkdeje.cz, porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat..
11.2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání Služby.
11.3. Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy Provozovatele a Uživatele tyto Obchodní podmínky.
11.4. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky podle potřeby měnit a doplňovat, o čemž bude informovat registrované uživatele na těchto www stránkách. Nové Obchodní podmínky jsou účinné po uplynutí 10 dnů od jejich zveřejnění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když se přihlašuje do Systému; neakceptuje-li Uživatel změny Obchodních podmínek nebo jiné přílohy Smlouvy, může mu být omezena možnost práce se Službou s vyjimkou práce s lokalizačními daty ziskanými za účinnosti starší verze Obchodních podmínek.
11.5. Spořebitel má možnost využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekcí pomocí institutu ADR jenž je dostupný na adrese adr.coi.cz.
11.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 25.8.2018.

Objednatel je upozorněn, že dodání digitálního obsahu není na hmotném nosiči a souhlasí s tímto. Poskytovatel Objednateli sděluje, že v případě dodání dodání digitálního obsahu jenž je zpřístupněn zaslaným potvrzovacím kódem, nemá Objednatel právo na odstoupení od smlouvy.