Obchodní podmínky
Podmínky Návrhu objednávky služby
Tisk Email

1. Úvodní ustanovení
1.1. Provozovatelem je společnost Mobil Systems, a.s., IČ: 27257479, sídlem Frýdek-Místek, Na Vyhlídce 2582, 738 01 Frýdek-Místek, zapsana v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 2939

2. Definice a výklad pojmů
2.1. MS Lokátor - služba která slouží ke pracování získaných lokalizačních dat z GSM zařízení dodaného Poskytovatelem (dále jen "Služba").
2.2. Zařízení - poskytovatelem dodané GSM zařízení.
2.3. Paušál - měsíční poplatek za užívání Služby.

3. Návrh objednávky
3.1. Návrh objednávky uzavřený pomocí objednacího formuláře na internetových stránkách www.vimkdeje.cz není uzavření Smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem a nevyplývá z něj žádný závazek ani jedné ze smluvních stran.
3.2. Odesláním návrhu objednávky dává uživatel souhlas s kontaktováním ze strany zástupce Poskytovatele za účelem uzavření Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací.
3.3. Zástupce Poskytovatele bude Uživatele kontaktovat během 10 pracovních dnů po odeslání Návrhu osobně, telefonicky, nebo elektronicky na adresách uvedených při zadání Návrhu.
3.4. Poskytovatel má právo bez udání důvodu neuzavřít s Uživatelem Smlouvu na dodání Zařízení nebo poskytování Služby.

4. Ochrana osobních údajů
4.1. Podmínky a vztahy ochrany osobních údajů se řídí právním řádem České republiky především příslušnými ustanoveními právních předpisů: zákon na ochranu osobních údajů, občanský zákoník, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

5. Práva Provozovatele zasílat obchodní sdělení
5.1. Provozovatel je oprávněn zasílat pomocí elektronických komunikací (zejména e-mailu či SMS) obchodní sdělení obsahující informace o aktuální nabídce služeb jím poskytovaných, ale rovněž o jiných službách či produktech třetích osob. Tato obchodní sdělení je Provozovatel oprávněn zasílat na e-mailovou adresu Uživatele, který s tímto vyjadřuje souhlas uzavřením Smlouvy.
5.2. Uživatel je oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí, buď ve formě písemného sdělení zaslaného na adresu Provozovatele, nebo prostřednictvím internetových stránek Provozovatele.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Uživatel bere na vědomí, že registrací projevuje výslovný souhlas s dodržováním těchto Podmínek, se kterými se řádně seznámil na webové stránce společnosti www.vimkdeje.cz, porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat.
6.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.11.2013.

Ve Frýdku-Místku dne 25.5.2018
Mobil Systems, a.s.